Tarihçe

Rumeli Eyaleti

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında 1. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaletidir. Osmanlı Devleti’nde kurulan bir eyalettir. Anadolu Beylerbeyi yükselirse Rumeli Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi terfi edilirse vezir olurdu. Rumeli Beylerbeyi Divan-ı Hümayun müzakerelerine katılırdı. 17. Yüzyıldan itibaren vezir derecesinde bulunanlar tayin edilmeye başlamıştır.

Tarihi

Rumeli Eyaleti, Balkan Yarımadası’ndaki fetihler devam ederken ele geçirilen toprakların idaresi için 1362 yılında Edirne olmak üzere 1. Murad’ın emri ile kurulmuştur. Tanrıdağı, Kocacık, Naldöken, Koca Hamza, Vize ve Ofçabolu yörüklerinde bulunduğu geniş bir coğrafyadır. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır. 1375 yılında beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa olmuştur. 1393 yılında Anadolu Beylerbeyliği’nin kuruluncaya kadar Osmanlı’nın idari teşkilatında tek beylerbeyliği konumundaydı. Rumeli Eyaleti’nin merkezi ilk zamanlarda Edirne olup, daha sonra bir süre Filibe, 1382’de de Sofya eyaletin merkezi oldu. Rumeli Eyaleti diğer eyaletlerden daha imtiyazlı bir eyalettir.

1541 yılında eyalete bağlı toprakların bir kısmında Budin Eyaleti kurulmuştur. Bu tarihten önce Balkan Yarımadası’ndaki bütün topraklar Rumeli Eyaletine bağlıdır. 1560 yılında da Bosna ve çevresinde Bosna Eyaleti kurulmuştur. 1599 yılında Silistre Eyaleti kurulmuştur. Ardından Niş ve Vidin de eyalet olmuştur. 1826 yılında beylerbeylik, Selanik, Yanya, Manastır ve Edirne olmak üzere 4 eyalete bölünmüştür.

Sancakları

Sofya, Köstendil, Vize, Çirmen, Kırkkilise, Silistre, Niğbolu, Vidin, Alacahisar, Vuçıtrın, Prizren, İşkodra, Dukagin, Avlonya, Ohri, Dehvine, Yanya, Elbasan, Mora, Tırhala, Selanik, Üsküp, Bender, Akkerman, Kızılca müsellemi, Çirmen müsellemi, Çingene müsellemi, Ofcabolu, Vize, Tanrıdağı, Selanik, Kocacık, Naldöken

  • Karadağ Sancağı, (Sırpça: Sandžak Crne Gore) Osmanlı Devleti’nin Rumeli Eyaleti’ne bağlı sancağı. Bu günkü Karadağ civarında kurulmuştur. Karadağ Sancağı, 1514 yılında Zeta Prensliği’nin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla kurulmuştur. İlk sancak beyi 1. Ivan Crnojevic’in oğlu Stanisa yani İskender bey Crnojeviç’dir. İskender Bey Crnojeviç 1528 yılına kadar sancak beyliği yapmıştır. 1528 tarihinde sancak, İşkodra Sancağı’na bağlanmıştır.
  • Ohri Sancağı, Osmanlı Devleti’nin Rumeli Eyaleti’ne bağlı sancağı. 1385 yılında 1. Murad zamanında Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa tarafından fethedilen Ohri şehrinde kurulmuştur. 1826 yılında Rumeli Eyaleti dağıtılınca Manastır Eyaleti’nin bir sancağı olmuştur.
  • Çingene Sancağı, Osmanlı Devleti’nde Rumeli Eyaleti topraklarında yaşayan Romanların yönetsel, mali ve askeri işlerini düzenlemek amacıyla kurulmuş sancak. 16. Yüzyıla kadar Çingeneler yalnızca cizye ve ispenç vergisi ödemişlerdi. Ancak toprakların genişlemesiyle birlikte Çingeneler bir sancak sayıldı. 1. Süleyman devrinde Cingane Livasını ve bütün çingeneleri ilgilendiren ilk hukuki düzenleme, tahminen 937/1531 tarihinde yapıldı. “Kanunname Kıbtıyani Vilayeti Rumeli” yani “Rumeli Eyaleti Çingeneleri Kanunnamesi” adını taşıyan bu yasa çeşitli düzenlemeler getirdi. Çingeneler Müslüman ve gayri müslim olarak vergilendirildi. Müslümanlar 22 akçe, gayri müslimler de 25 akçe vermekle yükümlüydü. Diğer vergileri – arusiye, cürüm ve cinayet akçesi – diğer reaya ile aynıydı. Çingenelerin bazıları müsellemdi ve müsellemler askerlikte eksik işleri tamamlama ve haberleşme gibi görevlerde bulunurdu. Müslüman ve gayri müslim çingeneler arasında kız alıp verme, birlikte iş yapma ve birlikte göçmeleri yasaktı. Çingene sancağını “Çingene beyi” ya da”mir-iKıptiyan” adı verilen yöneticiler yönetirdi. Bu sancak beyleri vergi toplar, güvenliği sağlar, müsellemleri toplayım orduya teslim ederdi.
  • Hersek Sancağı, Rumeli Eyaleti’ne bağlık sancak. Osmanlı Devleti 1463 yılında Bosna Krallığını topraklarına kattıktan sonra Hersek’i de topraklarına katmak istemiştir. Osmanlı kuvvetleri Hersek Dükalığı’na gelince Hersek dükü Stefan Kosariç Osmanlı Devleti’ne sadakatini bildirerek ülkesinin tamamını ve en küçük oğlunu rehin olarak Osmanlı Devleti’ne vermiştir. Osmanlı Devleti Foča ve çevresini alarak buraya Hersek Sancağı ismini vermiştir. Sancak Beyliğine de Hamza Bey atanmıştır. Kısa süre sonra Hersek Sancağı’na Pljevlja (Taşlıca) dahil edilmi, 1483 yılında Hersek Dükalığı toprakları tamamıyla Hersek Sancağı’na dahil edilmiştir. 1580 yılında sancak, aynı yıl kurulan Bosma Eyaleti’ne bağlanmıştır.

Kyn Wikipedia Tr