Duyurular

Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/02/2023

 

RUBALMAK
Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı


Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, /04/02/2023
tarihinde, saat: 10-00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde
çoğunluk aranmaksızın 12/02/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki
gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve
gündem bilgilerinin Web sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
Gündem:
Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
Başkanın açılış konuşması
Divan heyetinin seçilmesi
Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
Yönetim Kurulunun İbrası
Dernek Organlarının Seçilmesi
Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
Kapanış